Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

waniliowaa
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamiimi miimi
waniliowaa
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viamiimi miimi
waniliowaa
0355 5448 500
waniliowaa
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
waniliowaa
4693 e295
Reposted fromgive--me--love give--me--love viamiimi miimi
waniliowaa
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viamiimi miimi
waniliowaa
8771 2515
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiimi miimi
1789 c362
Reposted fromamatore amatore viamiimi miimi
waniliowaa
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamiimi miimi
waniliowaa
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.

— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"

— nadal chcę...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamiimi miimi
waniliowaa
5666 0108 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
waniliowaa
5672 9552 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
waniliowaa
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana viaover-land over-land
waniliowaa
6666 df43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
waniliowaa
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viaover-land over-land
waniliowaa
3656 846e 500
M. Hłasko, Robotnicy
waniliowaa
2188 5242 500
waniliowaa

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viayourheartbeat yourheartbeat
waniliowaa
All I can do is be me, whoever that is.
— Bob Dylan (via Transcend)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl