Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

waniliowaa
4110 6a4e
Reposted fromdoomedman doomedman
waniliowaa
4688 ec73
7387 ef0c 500
Reposted fromamatore amatore viadoomedman doomedman
waniliowaa
1008 302c 500
Reposted fromfungi fungi viadoomedman doomedman
waniliowaa
Reposted fromFlau Flau viadoomedman doomedman
waniliowaa
1747 34f1
Reposted fromnyaako nyaako viadoomedman doomedman
waniliowaa
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadoomedman doomedman

August 02 2017

waniliowaa
4634 ec70
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
waniliowaa
5015 ce72
waniliowaa
waniliowaa

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
waniliowaa
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
waniliowaa
2780 07ed 500
Jak każdy.
waniliowaa
waniliowaa
waniliowaa
waniliowaa
waniliowaa
waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl