Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

waniliowaa

July 08 2015

8084 f7fa
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8078 b786 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8053 1a8b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8052 f4e5 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8045 2bed 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8035 4030 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
There’s a difference between really loving someone and loving the idea of [them].
Gillian Flynn, Gone Girl
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8023 e615 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8024 3313 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8022 eada
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
She is Art. What the fuck do you expect from her, other than confusion, beauty and goddamn soul?
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7989 e312 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7986 dc0d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
waniliowaa
Dalej istnieje i on też istnieje, ale nie istniejemy razem.
— Colleen Hoover – Hopeless
waniliowaa

Wmawiamy sobie że ludzie się zmieniają po to żeby im wybaczać i za każdym razem uważamy że to już ten czas kiedy ta osoba stała się kimś lepszym. Ale ten moment nigdy nie nadchodzi i w końcu wybuchamy w środku i zdajemy sobie sprawę że z tą osobą jest jednak coś nie tak ale jest już za późno aby to przerwać bo okazuje się że tak naprawdę nie potrafimy się z nią rozstać.

— angiie
waniliowaa
waniliowaa
waniliowaa
waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl